Smart City & Mestské Oblasti

Nakladanie s Odpadmi

Čo je to?

Monitorovanie odpadových nádob alebo košov pomocou senzorov vzdialenosti na získanie merania úrovne využitia v reálnom čase a pomoc pri optimalizácii zberných trás.

Výzvy:

 • Procesy zberu odpadu vo všeobecnosti nezohľadňujú úroveň naplnenia kontajnerov a košov.
 • Prostriedky sa využívajú neefektívne použitím na zber kontajnerov, aj keď sú prázdne.
 • Autá denne prejdú milióny kilometrov nepotrebnými cestami, aby sa dostali k prázdnym kontajnerom a odpadkovým košom, čo prispieva k zvýšeniu emisií uhlíka.

Výhody:

 • Monitorovanie údaje o pomere plnenia na ceste k optimalizácii trasy vozidiel a frekvencii zberu.
 • Zjednodušenie cesty zberu odpadu a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov.
 • Znížovanie emisií uhlíka úsporou paliva používaného na nepotrebných trasách.
 • Pomoc pri zebezpečení čistoty a bezpečnosti v mestách.

Zber odpadu je kľúčom k zabezpečeniu čistoty a bezpečnosti v mnohých oblastiach spoločnosti, no môže ísť o zložitý, časovo náročný a neefektívny proces.

Firmy a samosprávy využívajú IoT technológiu na zlepšenie procesov zberu odpadu pomocou inteligentných senzorov, ktoré poskytujú údaje o stave naplnenia kontajnerov v reálnom čase s cieľom znížiť preťaženie kontajnerov a optimalizovať trasy zberu.

Tieto inteligentné kontajnery potom môžu v reálnom čase prenášať informácie o úrovni naplnenia zberačom odpadu. Pomocou týchto údajov si môžu zberači odpadu vybrať optimálne trasy s prioritnými oblasťami, ktoré potrebujú urgentné čistenie, pričom sa vyhnú nádobám, ktoré ešte miesto majú.

Senzory zhromažďujú informácie o polohe, teplote a pomere naplnenia a tieto údaje pomáhajú optimalizovať trasy vozidiel alebo odhadnúť frekvenciu návštev a úrovne naplnenia. Výsledkom je efektívnejší proces vyzdvihnutia, ktorý nezohľadňuje prázdne odpadkové koše, čo šetrí palivo a náklady na pracovnú silu.

ČO MÔŽETE MONITOROVAŤ?

 • Úroveň naplnenia v nádobách
 • Detekciu požiaru v kontajneroch
 • Odpadky v košoch
 • Manipuláciu s odpadkovými košmi
 • GPS určovanie polohy kontajnerov
 • Potrebu viacerých košov pre verejnosť

Smart City & Mestské Oblasti

Monitorovanie Vody & Paliva

Čo je to?

Monitorovanie hladiny vody alebo nádrží na palivo pomocou senzorov hladiny vody na získanie merania úrovní spotreby v reálnom čase.

Výzvy:

 • Mnoho priemyselných procesov závisí od dostupnosti vody alebo paliva.
 • Vyčerpanie vody alebo paliva v nádržiach môže spôsobiť nákladné prestoje.
 • Monitorovanie vývoja hladín vody v nádržiach v oblastiach sucha je kritické.

Výhody:

 • Sledovanie, kontrola a plánovanie efektívneho využívania vody, kvapalín a palív.
 • Definovanie prahových hodnôť a upozornenia na základe úrovne nádrže v reálnom čase.
 • Predchádzanie situáciám vyčerpania, vyhýbanie sa núdzovému vypnutiu a zbytočným stratám.

Monitorovanie hladiny vody alebo paliva v nádrži môže priniesť významné výhody v mnohých hospodárskych odvetviach. Prostredníctvom meraní hladiny kvapaliny v reálnom čase môžu používatelia sledovať, kontrolovať a plánovať efektívne využitie vody v obciach alebo na poľnohospodárskych poliach, chladiacej kvapaliny a paliva v strojoch.

Jednou z kľúčových výhod je schopnosť predchádzať situáciám vyčerpania, ktoré by mohlo viesť k núdzovému odstaveniu a tým aj stratám. Ďalšou výhodou je optimálne naplánovať kontrolu paliva a posielanie cisternových kamiónov na doplnenie nádrží len v prípade potreby.

Monitorovanie hladiny vody v oblastiach sucha je kritické. Schopnosť monitorovať vývoj hladiny nádrže v priebehu času s udalosťami plnenia alebo vyprázdňovania je strategickým dátovým bodom. Schopnosť definovať prahové hodnoty a výstrahy na základe úrovne v reálnom čase by bola tiež kľúčom k rýchlej identifikácii rizikových situácií predtým, ako sa z nich stane núdzová situácia.

ČO MÔŽETE MONITOROVAŤ?

 • Hladinu vody v nádržiach
 • Stav kanalizácie
 • Výšku riečnej alebo morskej vody
 • Povodňové poplachy
 • Monitorovanie priemyselných kvapalín
 • Monitorovanie odtoku

Smart City

Smart Parkovanie

Čo je to?

Používanie inteligentných senzorov na bezdrôtové monitorovanie obsadenosti mestských parkovacích miest v reálnom čase.

Výzvy:

 • Viditeľnosť dostupných parkovacích miest v reálnom čase momentálne nie je možná.
 • Hľadanie parkovacieho miesta v meste je stresujúca a náročná činnosť.
 • Značnú časť dopravy v mestách spôsobujú vozidlá, ktoré hľadajú parkovacie miesto.

Výhody:

 • Zber údajov o dostupnosti parkovania v mestských centrách v reálnom čase.
 • Zjednodušenie plynulosti mestskej premávky a zároveň šetrenie času a paliva pre vodičov.
 • Znížovanie emisií spôsobených preťažením vozidiel.

Hľadanie parkovacieho miesta v meste je stresujúca a časovo náročná činnosť.

Táto realita sa však mení s implementáciou IoT riešení pre mestskú mobilitu.

Inteligentné senzory umiestnené na parkovacích miestach zbierajú v reálnom čase údaje o dostupnosti parkovania vonku aj vo vnútri, čím zjednodušujú plynulosť mestskej premávky, znižujú emisie spôsobené preťažením vozidiel a ponúkajú vodičom príjemnejší a časovo úspornejší zážitok.

Cloudový systém IoT využívajúci LoRaWAN umožňuje pripojenie týchto senzorov k serveru a priamy prístup používateľov k údajom, pričom poskytuje údaje o obsadenosti premávky v reálnom čase pre akékoľvek verejné alebo súkromné parkovisko.

V blízkej budúcnosti budú môcť vodiči skontrolovať mobilnú aplikáciu, aby v reálnom čase videli, koľko parkovacích miest je v ich cieli k dispozícii, pričom červené alebo zelené svetelné značky označujú, ktoré parkovacie miesta sú momentálne voľné alebo obsadené.

ČO MÔŽETE MONITOROVAŤ?

 • Dostupnosť parkovania v meste
 • Správanie sa vozidiel v mestách
 • Parkovanie na zakázaných miestach
 • Automatické parkovacie lístky
 • Potrebu tvorby ďalšieho parkovania
 • Obsadenosť na miestach/podujatiach

Smart City

Smart Merače

Čo je to?

Používanie inteligentných senzorov s bezdrôtovou konektivitou na diaľkové meranie spotreby zdrojov (napr. energie, vody, plynu) bez nutnosti ľudskej interakcie.

Výzvy:

 • Manuálny zber údajov meračov je z hľadiska času a prostriedkov náročná úloha.
 • Rozptýlená distribúcia meračov robí zber údajov drahým a zriedkavým.
 • Nedostatok predvídateľnosti neobvyklých udalostí v spotrebe zdrojov.
 Výhody:
 • Automatizácia monitorovania meradiel a prenos údajov bezdrôtovo v reálnom čase.
 • Zlepšenie kontroly a automaticky generované prehľady, účty alebo faktúry.
 • V prípade poruchy, netesnosti alebo abnormálneho používania priestor pre podnikutnie rýchleho opatrenia.
 • Implementácua preventívnych opatrení na zlepšenie bezpečnosti a prevádzkovej efektívnosti.

Spoločnosti investujú do prierezových riešení Internetu vecí a umelej inteligencie, aby predpovedali zostávajúcu životnosť majetku a zabezpečili jeho opravu skôr, ako zlyhá.

Monitorovanie priemyselných strojov a komponentov v reálnom čase je základnou praxou na optimalizáciu výrobnej kapacity, zníženie strát a zabránenie nákladným prestojom na výrobnej linke.

Inteligentné senzory dokážu rozpoznať zvýšené teploty, nezvyčajné zvuky, úniky vody a automaticky upozorniť personál, aby zasiahol, čím predíde poruchám a poruchám alebo ich rýchlo vyrieši skôr, ako je potrebné zastaviť výrobnú linku.

Údaje zozbierané senzormi sú kľúčovým vstupom pre využitie algoritmov strojového učenia, ktoré nepretržite monitoruje a interpretuje správanie strojov a umožňujú manažérom presne predvídať a vyhýbať sa budúcim poruchám a stratám vo výrobe.

ČO MÔŽETE MONITOROVAŤ?

 • Vodomery
 • Plynomery
 • Elektrické jednotky
 • Upozornenia na zvýšené používanie
 • Manipuláciu s meracími prístrojmi
 • Hodinové, denné alebo týždenné správy

Potrebujete Pomôcť S

Hľadáte niečo iné? Máte inú predstavu? Poskytujeme plnú podporu, ktorá vám pomôže zhromažďovať a analyzovať údaje, automatizovať a optimalizovať vaše operácie, znižovať náklady a poskytovať zákazníkom a používateľom vylepšené skúsenosti.