Smart City & Mestské Oblasti

Nakladanie s Odpadmi

O čo ide?

Monitorovanie odpadových nádob alebo košov pomocou úrovňových senzorov na získanie úrovne využitia v reálnom čase a pomoc pri optimalizácii zberných trás.

Výzvy:

 • Procesy zberu odpadu vo všeobecnosti nezohľadňujú úroveň naplnenia kontajnerov a košov.
 • Prostriedky sa využívajú neefektívne použitím na zber kontajnerov, aj keď sú prázdne.
 • Autá denne prejdú milióny kilometrov nepotrebnými cestami, aby sa dostali k prázdnym kontajnerom a odpadkovým košom, čo prispieva k zvýšeniu emisií uhlíka.

Výhody:

 • Monitorovanie údajov o pomere plnenia na ceste k optimalizácii trasy vozidiel a frekvencii zberu.
 • Zjednodušenie cesty zberu odpadu a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov.
 • Znížovanie emisií uhlíka úsporou paliva používaného na nepotrebných trasách.
 • Pomoc pri zebezpečení čistoty a bezpečnosti v mestách.

Zber odpadu je kľúčom k zabezpečeniu čistoty a bezpečnosti v mnohých oblastiach spoločnosti, no môže ísť o zložitý, časovo náročný a neefektívny proces.

Firmy a samosprávy využívajú IoT technológiu na zlepšenie procesov zberu odpadu pomocou inteligentných senzorov, ktoré poskytujú údaje o stave naplnenia kontajnerov v reálnom čase s cieľom znížiť preťaženie kontajnerov a optimalizovať trasy zberu.

Tieto inteligentné kontajnery potom môžu v reálnom čase prenášať informácie o úrovni naplnenia zberačom odpadu. Pomocou týchto údajov si môžu zberači odpadu vybrať optimálne trasy s prioritnými oblasťami, ktoré potrebujú urgentné čistenie, pričom sa vyhnú nádobám, ktoré ešte majú miesto na odpad.

Senzory zhromažďujú informácie o polohe, teplote a pomere naplnenia. Tieto údaje pomáhajú optimalizovať trasy vozidiel alebo odhadnúť frekvenciu návštev a úrovne naplnenia. Výsledkom je efektívnejší proces vyzdvihnutia, ktorý nezohľadňuje prázdne odpadkové koše, čo šetrí palivo a náklady na pracovnú silu.

ČO JE MOŽNÉ MONITOROVAŤ?

 • Úroveň naplnenia v nádobách
 • Detekciu požiaru v kontajneroch
 • Odpadky v košoch
 • Manipuláciu s odpadkovými košmi
 • GPS určovanie polohy kontajnerov
 • Potrebu viacerých košov pre verejnosť

Smart City & Mestské Oblasti

Monitorovanie Vody & Paliva

O čo ide?

Monitorovanie hladiny vody alebo nádrží na palivo pomocou senzorov hladiny na získanie úrovní spotreby v reálnom čase.

Výzvy:

 • Mnoho priemyselných procesov závisí od dostupnosti vody alebo paliva.
 • Vyčerpanie vody alebo paliva v nádržiach môže spôsobiť nákladné prestoje.
 • Monitorovanie vývoja hladín vody v nádržiach v oblastiach sucha je kritické.

Výhody:

 • Sledovanie, kontrola a plánovanie efektívneho využívania vody, kvapalín a palív.
 • Definovanie prahových hodnôt a upozornenia na základe úrovne nádrže v reálnom čase.
 • Predchádzanie situáciám vyčerpania, vyhýbanie sa núdzovému vypnutiu a zbytočným stratám.

Monitorovanie hladiny vody alebo paliva v nádrži môže priniesť významné výhody v mnohých hospodárskych odvetviach. Prostredníctvom merania hladiny kvapaliny v reálnom čase môžu používatelia sledovať, kontrolovať a plánovať efektívne využitie vody v obciach alebo na poľnohospodárskych poliach, chladiacej kvapaliny a paliva v strojoch.

Jednou z kľúčových výhod je schopnosť predchádzať situáciám vyčerpania, ktoré by mohlo viesť k núdzovému odstaveniu, a tým aj stratám. Ďalšou výhodou je optimálne naplánovať kontrolu paliva a posielanie cisternových kamiónov na doplnenie nádrží len v prípade potreby.

Monitorovanie hladiny vody v oblastiach sucha je kritické. Schopnosť monitorovať vývoj hladiny nádrže v priebehu času s udalosťami plnenia alebo vyprázdňovania je strategickým dátovým bodom. Schopnosť definovať prahové hodnoty a výstrahy na základe úrovne v reálnom čase by bola tiež kľúčom k rýchlej identifikácii rizikových situácií predtým, ako sa z nich stane núdzová situácia.

ČO JE MOŽNÉ MONITOROVAŤ?

 • Hladinu vody v nádržiach
 • Stav kanalizácie
 • Výšku riečnej alebo morskej vody
 • Povodňové poplachy
 • Monitorovanie priemyselných kvapalín
 • Monitorovanie odtoku

Smart City

Smart Parkovanie

O čo ide?

Používanie inteligentných senzorov na bezdrôtové monitorovanie obsadenosti mestských parkovacích miest v reálnom čase.

Výzvy:

 • Viditeľnosť dostupných parkovacích miest v reálnom čase momentálne nie je možná.
 • Hľadanie parkovacieho miesta v meste je stresujúca a náročná činnosť.
 • Značnú časť dopravy v mestách spôsobujú vozidlá, ktoré hľadajú parkovacie miesto.

Výhody:

 • Zber údajov o dostupnosti parkovania v mestských centrách v reálnom čase.
 • Zjednodušenie plynulosti mestskej premávky a zároveň šetrenie času a paliva pre vodičov.
 • Znížovanie emisií spôsobených preťažením vozidiel.

Hľadanie parkovacieho miesta v meste je stresujúca a časovo náročná činnosť.

Táto realita sa však mení s implementáciou IoT riešení pre mestskú mobilitu.

Inteligentné senzory umiestnené na parkovacích miestach zbierajú v reálnom čase údaje o dostupnosti parkovania vonku aj vo vnútri, čím zjednodušujú plynulosť mestskej premávky, znižujú emisie spôsobené preťažením vozidiel a ponúkajú vodičom príjemnejší a časovo úspornejší zážitok.

Cloudový systém IoT využívajúci LoRaWAN umožňuje pripojenie týchto senzorov k serveru a priamy prístup používateľov k údajom, pričom poskytuje údaje o obsadenosti premávky v reálnom čase pre akékoľvek verejné alebo súkromné parkovisko.

V blízkej budúcnosti budú môcť vodiči skontrolovať mobilnú aplikáciu, aby v reálnom čase videli, koľko parkovacích miest je v ich cieli k dispozícii, pričom červené alebo zelené svetelné značky označia, ktoré parkovacie miesta sú momentálne voľné alebo obsadené.

ČO JE MOŽNÉ MONITOROVAŤ?

 • Dostupnosť parkovania v meste
 • Správanie sa vozidiel v mestách
 • Parkovanie na zakázaných miestach
 • Automatické parkovacie lístky
 • Potrebu tvorby ďalšieho parkovania
 • Obsadenosť na miestach/podujatiach

Smart City

Smart Merače

O čo ide?

Používanie inteligentných senzorov s bezdrôtovou konektivitou na diaľkové meranie spotreby zdrojov (napr. energie, vody, plynu) bez nutnosti ľudskej interakcie.

Výzvy:

 • Manuálny zber údajov meračov je z hľadiska času a prostriedkov náročná úloha.
 • Rozptýlená distribúcia meračov robí zber údajov drahým a zriedkavým.
 • Nedostatok predvídateľnosti neobvyklých udalostí v spotrebe zdrojov.
 Výhody:
 • Automatizácia monitorovania meradiel a prenos údajov bezdrôtovo v reálnom čase.
 • Zlepšenie kontroly a automaticky generované prehľady, účty alebo faktúry.
 • V prípade poruchy, netesnosti alebo abnormálneho používania priestor pre podniknutie rýchleho opatrenia.
 • Implementácia preventívnych opatrení na zlepšenie bezpečnosti a prevádzkovej efektívnosti.

Spoločnosti investujú do prierezových riešení Internetu vecí a umelej inteligencie, aby predpovedali zostávajúcu životnosť majetku a zabezpečili jeho opravu skôr, ako zlyhá.

Monitorovanie priemyselných strojov a komponentov v reálnom čase je základnou praxou na optimalizáciu výrobnej kapacity, zníženie strát a zabránenie nákladným prestojom na výrobnej linke.

Inteligentné senzory dokážu rozpoznať zvýšené teploty, nezvyčajné zvuky, úniky vody a automaticky upozorniť personál, aby zasiahol, čím predíde poruchám alebo ich rýchlemu vyriešeniu skôr, ako je potrebné zastaviť výrobnú linku.

Údaje zozbierané senzormi sú kľúčovým vstupom pre využitie algoritmov strojového učenia, ktoré nepretržite monitoruje a interpretuje správanie strojov a umožňujú manažérom presne predvídať a vyhýbať sa budúcim poruchám a stratám vo výrobe.

ČO JE MOŽNÉ MONITOROVAŤ?

 • Vodomery
 • Plynomery
 • Elektrické jednotky
 • Upozornenia na zvýšené používanie
 • Manipuláciu s meracími prístrojmi
 • Hodinové, denné alebo týždenné správy

Potrebujete Pomôcť S

Hľadáte niečo iné? Máte inú predstavu? Poskytujeme plnú podporu, ktorá vám pomôže zhromažďovať a analyzovať údaje, automatizovať a optimalizovať vaše operácie, znižovať náklady a poskytovať zákazníkom a používateľom vylepšené skúsenosti.